Lederutvikling

Tjenester

Lederutvikling

Lederutvikling handler om å arbeide med adferd, prestasjon og ferdighet. I lederutviklingsprogrammene arbeider vi med bevissthet og ferdigheter knyttet til din lederrolle. Viktige fokusområder i lederutviklingen er rolleforståelse som leder, ditt ansvar som leder og konkrete lederutviklingsverktøy.

Lederutvikling,  enten dette er som del av et lederteam, som leder for en avdeling, som teamleder eller som prosjektleder, arbeider vi sammen om din utvikling, Vårt mål er å møte deg som leder der du befinner deg, enten som ny eller erfaren leder, som leder for mange eller for få. Vi ønsker å være pådriver for din utvikling. 

Medvind vil ta utgangspunkt i ditt selskaps utfordringer og lederprinsipper, slik at din organisasjon og du som leder sitter igjen med en varig læring og selv kan drive prosessene videre.

Lederutvikling med fokus på teamet: Her vil vi møte lederteamet som gruppe og blant annet arbeide med felles strategi, roller, kommunikasjon og resultater, gjerne i en setting som er nærmest mulig knyttet opp mot hverdagen.

Lederutvikling med fokus på deg som leder: Her handler det om deg som leder, i rollen og i relasjonen til ditt team. Vi vil her samle deg og andre ledere i din organisasjon over en periode for å arbeide med en felles lederutviklingsplattform i din bedrift. 

Viktige områder er implementering av mål/strategi, coachende lederstil, tilbakemeldings-kultur, hvordan arbeide med teamet og hvordan velge medarbeidere og kompetanse for fremtiden etc. 

Lederutvikling er nært tilknyttet våre tjenester innen Organisasjonsutvikling, HR-tjenester og Karriereutvikling/Outplacement.

Ring 22 60 96 70 eller send e-post: medvind@medvindpersonal.no

Teamutvikling handler om å skape et team som fungerer optimalt ut ifra sammensetning, relasjoner, målsetting, leveransekrav, kommunikasjons- og samhandlingsnivå. Enten du er leder eller medarbeider er fokus på teamet som enhet viktig. Teamutvikling er et sentralt verktøy for å oppnå optimale leveranser i fremtiden.

Medvind vil arbeide sammen med deg og ditt team med fokus på å:

 • Onboarde deg og teamet.
 • Arbeide med tilliten/riktig kompetanse
 • Mål/strategi og kommittering
 • Implementering til felles leveranser og gjennomføring av teamets målsetting.

Kommunikasjon innad i ditt team vil alltid stå i fokus.

Leder- og talentutvikling er nært tilknyttet våre tjenester innen Organisasjonsutvikling, HR-tjenester og Karriereutvikling/Outplacement.

Ring 22 60 96 70 eller send e-post: medvind@medvindpersonal.no

Onboarding handler om å få en god og riktig start i en ny rolle, og å bli operativ i den nye rollen så raskt som mulig. Det handler om mer enn vanlig introduksjon, omvisning, bestilling av PC. Det er en prosess som varer utover prøvetiden, helt til den nyansatte er fullt og helt integrert.

Dersom du gjennomfører målrettede og systematiske onboarding-programmer, vet vi at du raskere kan utnytte både dine egne og eksterne ressurser, og/eller dine medarbeideres ressurser til sitt fulle potensiale.

Medvind vil arbeide tett sammen med din organisasjon med å utarbeide et onboarding-program som passer din organisasjon og som tilpasses de ulike rollene.

Vi vil ta utgangspunkt i kulturen og identiteten i ditt selskap. Du vil ende med et systematisk oppsett der du på en fokusert måte gradvis kan jobbe med onboarding av deg selv eller dine medarbeidere og kan være trygg på at etter endt program vil dere være godt rustet.

 • Sjansen for å trives i jobben er større når du blir onboardet på en god måte.
 • Du vil prestere og føle raskere mestring
 • Du får tidlig en god oversikt over relevante interessenter til din rolle.
 • Du får en sparringspartner og coach gjennom hele innfasingen

F

Talentutvikling handler om å tiltrekke seg, beholde og utnytte talenter. Det handler om å bygge din organisasjon for fremtiden og å kunne tiltrekke seg de beste ressursene. Å være kjent for å utvikle dine medarbeidere, er den beste måten å tiltrekke seg gode nye talenter på. Det handler om hvordan og hvem du rekrutterer, og hvordan du utvikler og å utnytte dine medarbeideres potensiale. Få oversikt over dine ansattes sterke sider, og bidra til ytterligere talentutvikling.

Karriereplanlegging og talentutvikling henger tett sammen. Det handler om hvordan man flytter folk til posisjoner der det gis læringsmuligheter. Talentutvikling er ikke noe som foregår på et skrivebord, men i tett dialog og medarbeidere i selskapet

Medvind kan bidra med:

 • I tett samarbeid med deg og dine medarbeidere, sette talentutvikling på din enhets agenda
 • Kartlegge kompetansebehov for fremtiden. Et talent i din enhet i dag vil ikke nødvendigvis være det talentet du har behov for i fremtiden.
 • Sammen med deg, sette utvikling på agendaen og sammen lage en plan som gir mening for deg og dine talenter.

Endringsledelse sikre at dine medarbeidere og din organisasjon setter endringer og kontinuerlig utvikling på agendaen hver dag. Endringskompetanse er en kritisk faktor. Hyppige endringer kreves for å bevege seg raskt med motiverte ansatte og uten å miste kritisk kompetanse på veien.

Medvind vil bidra til:

 • At du får kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å drive frem endringsprosesser i din enhet
 • At du sitter med en handlingsplan på hvordan du kan lede endringer.
 • Å definere fremtidig ønsket adferd knyttet tett opp mot ditt selskaps strategi og visjon.
 • At du kan definere viktige interessegrupper, hvordan og når du bør kommunisere med dem, og ikke minst hvordan lede og sette retning i en usikker fremtid.
 • At du får verktøy som du og din organisasjon selv kan anvende i den daglige endringsledelsen.

Succession planning er, for deg som leder eller HR-ansvarlig, tett knyttet opp mot talentutvikling. En strukturert og målrettet succession planning er den prosessen som binder ditt selskaps overordnede strategi opp mot strategi på kompetanse og menneskelige ressurser. Det vil si det binder forretning og mennesker sammen.

Medvind kan bidra med: å sette målrettet succession planning i et system der ditt fokus vil være det viktige. Vi vil kunne utfordre deg og din organisasjon på retning og nytenkning. En god succession planning vil være tett knyttet opp mot HR Services, Organisasjonsutvikling og ikke minst talentutviklingen i din organisasjon.

Ditt lokale klassiske team fungerer i stor grad gjennom at arbeid koordineres gjennom uformell kommunikasjon og gjensidige daglige justeringer. Det fungerer i langt større grad ved hjelp av sentral koordinering og klarere regler og formalisering.

Medvind kan sammen med deg: skape en bevissthet i din organisasjon rundt det å lede på distanse og tilføre verktøy som kan brukes i det praktiske, daglige arbeidet. Ditt selskaps ledelsesverktøy vil ligge som en grunnmur og vi vil støtte deg i å sette dette inn en virtuell kontekst.

Coaching er en grunnleggende teknikk vi benytter for å skape god dialog og eierskap til videre utvikling. Vi tilbyr personlig coaching av ledere og medarbeidere, performance coaching, team coaching og karrierecoaching (se under karriereutvikling).

Coaching – ledere og medarbeidere
Coaching er et unikt verktøy for deg som ønsker utvikling, bli utfordret i hverdagen, og ikke minst få tid til å reflektere rundt hvordan du virker på andre.

Medvind kan støtte deg i:

 • Å fokuseres det på dine egne mål, det å ta dine egne gode avgjørelser og å håndtere egne utfordringer.
 • Å fokuser på rollen og teamet.
 • Å få støtte møte hverdagens utfordringer, i å ta gode avgjørelser og i å få hjelp til å nå dine mål på kort og lang sikt

Det vil være din hverdag og din utvikling som er i fokus.

Performance Coaching – forbedret gjennomføringskraft
Performance coaching er for deg som har behov for å avklare ønsker for egen utvikling i forhold til virksomhetens faktiske rammer, mål og behov.

Medvind kan hjelpe deg med:

 • Å finne frem til ditt potensiale, frigjøre dette og utarbeide en felles utviklingsplan.
 • Forbedre prestasjonsnivået i eksisterende jobb samtidig som man sikrer produktivitet, kompetanse og gjennomføringskraft.

Team coaching
Team coaching er et nyttig verktøy å benytte på hele teamet samtidig.

Medvind kan hjelpe deg med:

 • Å fokuseres det på teamets samlede mål, utfordringer og ikke minst potensiale.
 • Å fokusere på kommunikasjon, relasjoner eller potensiale.

 

Medvinds coach vil her ta utgangspunkt i teamets ståsted og faslitere en dialog og refleksjoner mellom teammedlemmene.

Leder- og talentutvikling er nært tilknyttet våre tjenester innen Organisasjonsutvikling, HR-tjenester og Karriereutvikling/Outplacement.

Ring 22 60 96 70 eller send e-post: medvind@medvindpersonal.no

Leder- og talentutvikling er nært tilknyttet våre tjenester innen Organisasjonsutvikling, HR-tjenester og Karriereutvikling/Outplacement.

Ring 22 60 96 70 eller send e-post: medvind@medvindpersonal.no