Sluttavtale

Tjenester

Sluttavtale

Når man skal avslutte et arbeidsforhold, kan det være gode grunner for å inngå en Sluttavtale
fremfor en oppsigelse. Arbeidstakere i Norge har et høyt oppsigelsesvern. Hvis det likevel er
besluttet at arbeidsforholdet skal opphøre, kan en Sluttavtale være en hyggeligere måte å avslutte på:

• Man kan avtale en økonomisk kompensasjon, som trygger lønnen til arbeidstaker ut over oppsigelsestiden

• Man kan tilby tilleggsgoder, ut over ren lønn i oppsigelsestiden

• Man kan unngå irritasjon, frustrasjon og konflikter, og sikre en trygg og god prosess

Innholdet i en sluttavtale
Hva bør så en Sluttavtale inneholde? Den må utformes slik at den er lett å forstå, og ha med alle viktige og praktiske elementer, 
inklusiv juridiske regler og hensynta krav fra NAV.

Innholdet i en sluttavtale vil variere fra bedrift til bedrift, og fra tilfelle til tilfelle. Ved signering vil det alltid være enighet om at
arbeidsforholdet avsluttes samt konfidensialitet rundt avtalen. I tillegg til dette vil arbeidstaker kunne få tilbud om fritak for arbeidsplikt
i oppsigelsestiden, men med lønn. Man beholder og opptjener fortsatt feriepenger, pensjonssparing og andre ytelser i oppsigelsestiden.
Man kan også få tilbud om en lønnskompensasjon ut over lønn i oppsigelsestiden. Dette kan enten være i form av en engangsutbetaling,
eller etterlønn over et visst antall måneder, som en fast ytelse eller som en garantilønn hvis man ikke har begynt i ny jobb.
En sluttavtale kan også inneholde en avtale om støtte til eventuell videreutdanning eller karriererådgiving. Man kan også kunne få med
seg IT-utstyr som mobil eller PC, som man normalt ikke ville fått etter avslutning av arbeidsforhold ved oppsigelse.

Dersom arbeidstaker ikke ønsker å inngå en sluttavtale, kan alternativet bli oppsigelse. Da kan det bli spørsmål om når man kan motta
dagpenger fra NAV. NAV må gjøre en vurdering av hver enkelt sak. Arbeidstaker har krav på dagpenger fra NAV dersom vedkommende
ikke selv er skyld i fratredelsen. Om sluttavtale med etterlønn er akseptert, vil arbeidstaker ikke kunne søke om dagpenger før siste
utbetaling er gjort. Dersom arbeidstaker er skyld i oppsigelse, kan NAV ilegge en karantenetid på 18 uker; les mer om dette her.
Begrunnelsen i en sluttavtale er derfor viktig, fordi NAV etterspør denne ved dagpengesøknad. Les mer om hvem som har rett til
dagpenger her. Se også link til skjema arbeidsgiver må fylle ut, dersom arbeidstaker skal søke om dagpenger og har behov for
dokumentasjon her.

Som arbeidstaker kan man stille krav til innholdet i en sluttavtale, og det vil være muligheter for forhandlinger. Vi i Medvind Personal
har erfaring med at karriererådgiving kan gjøre at du raskere og enklere finner deg en ny jobb, og bidra til å se på nye muligheter på
jobbfronten. Et tips er derfor å få med et slikt gode i en sluttavtalen.

Vi har lang erfaring med å utvikle tydelige, gode avtaler og sett mange eksempler på sluttavtaler. Vi kan være en god sparringspartner,
både for deg som leder og for deg som berørt part.

Sluttavtale er nært tilknyttet våre tjenester innen Organisasjonsutvikling, Leder- og talentutvikling, HR-tjenester
og Karriereutvikling/Outplacement.

Ring 22 60 96 70 eller send e-post: medvind@medvindpersonal.no