Leder og Talentutvikling

Tjenester

Leder og Talentutvikling

Ledelse handler om adferd og prestasjon. I utviklingen av deg som leder eller din ledergruppe, arbeider vi med bevissthet og ferdigheter knyttet til din lederrolle. Viktige fokusområder er bevissthet om din rolle, ditt ansvar som leder og at din og selskapets suksess ligger i å kunne lede gjennom andre. Videre å se lederoppgavene opp mot bedriftens forretningsmessige mål og hvilken adferd som er nødvendig for å oppnå disse.

Lederutvikling handler om bevissthet og utvikling i rollen som leder, enten dette er som del av et lederteam, som leder for en avdeling, som teamleder eller som prosjektleder . Vårt mål er å møte deg som leder der du befinner deg, enten som ny eller erfaren, og være pådrivere for din videre utvikling.

Medvind vil ta utgangspunkt i ditt selskaps utfordringer og lederprinsipper slik at din organisasjon og du som leder sitter igjen med en varig læring og selv kan drive prosessene videre.

Deg og dine kolleger som del av et lederteam: Her vil vi møte dere som gruppe og blant annet arbeide med felles strategi, roller, kommunikasjon og resultater, gjerne i en setting som er nærmest mulig knyttet opp mot hverdagen.

Deg som leder: Her handler det om deg som leder, i rollen og i relasjonen til ditt team. Vi vil her samle deg og andre ledere i din organisasjon over en periode for å arbeide med temaene. Viktige områder er implementering av mål/strategi, coachende lederstil, tilbakemeldings-kultur, hvordan arbeide med teamet og hvordan velge medarbeidere for fremtiden etc. Medvind vil ta utgangspunkt i ditt selskaps utfordringer og lederprinsipper slik at din organisasjon og du som leder sitter igjen med en varig læring og selv kan drive prosessene videre.

Teamutvikling handler om å skape et team som fungerer optimalt ut ifra sammensetning, relasjoner, målsetting, leveransekrav, kommunikasjons- og samhandlingsnivå. Enten du er leder eller medarbeider er fokus på teamet som enhet viktig. Teamet er et sentralt verktøy for å oppnå optimale leveranser.

Medvind vil arbeide sammen med deg og ditt team med fokus på: onboarde deg og teamet, arbeide med tilliten/riktig kompetanse, mål/strategi, kommittering, implementering til felles leveranser og gjennomføring av teamets målsetting. Kommunikasjon innad i ditt team vil alltid stå i fokus.

Onboarding handler om å få en god og riktig start i en ny rolle, og bli operativ i den nye rollen så raskt som mulig. Dersom du gjennomfører målrettede og systematiske onboarding-programmer, vet vi at du raskere kan utnytte både dine egne ressurser, eksterne og/eller dine medarbeideres ressurser til sitt fulle potensiale.

Medvind vil arbeide tett sammen med din organisasjon med å: utarbeide et onboarding-program som passer din organisasjon og som tilpasses de ulike rollene i din organisasjon.

Fokus på talentutvikling i ditt team, enhet eller selskap handler om å beholde og utnytte talenter, bygge din organisasjon for fremtiden og å kunne tiltrekke seg de beste ressursene. Å være kjent for å utvikle talenter, er den beste måten å tiltrekke gode talenter på. Det handler om hvordan og hvem du rekrutterer, og hvordan du utvikler og benytter den ansattes potensiale.

Karriereplanlegging og talentstyring henger veldig tett sammen. Det handler om hvordan man flytter folk til posisjoner der det gis læringsmuligheter.

Medvind kan bidra med: å sette talentutvikling på din enhets agenda, i tett samarbeide med deg og dine medarbeidere. Vi vil arbeide tett med dere for å bli kjent med kulturen og ikke minst kompetansebehov for fremtiden. Et talent i din enhet i dag vil ikke nødvendigvis være det talentet du har behov for i fremtiden. Vi vil videre, sammen med deg, sette utvikling på agendaen og sammen lage en plan som gir mening for deg og dine talenter.

Ved å fokusere på endringsledelse vil du sikre at dine medarbeidere og organisasjonen setter endringer og kontinuerlig utvikling på agendaen hver dag. Endringskompetanse er en kritisk faktor i dagens selskaper med hyppige endringer for å bevege seg raskt med motiverte ansatte og uten å miste kritisk kompetanse.

Medvind vil kunne bidra med: at du sitter med en handlingsplan på hvordan du kan lede endringer. Vi kan videre hjelpe deg med å definere fremtidig ønsket adferd knyttet tett opp mot ditt selskaps strategi og visjon. Gjennom å arbeide med endringsledelse vil du sammen med oss kunne definere viktige interessegrupper, hvordan og når du bør kommunisere med dem, og ikke minst hvordan lede og sette retning i en usikker fremtid. Medvind fokuserer på verktøy som du og din organisasjon selv kan anvende i den daglige endringsledelsen.

Succession planning er, for deg som leder eller HR-ansvarlig, tett knyttet opp mot talentutvikling. En strukturert og målrettet succession planning er den prosessen som binder ditt selskaps overordnede strategi opp mot strategi på kompetanse og menneskelige ressurser. Det vil si det binder forretning og mennesker sammen.

Medvind kan bidra med: å sette målrettet succession planning i et system der ditt fokus vil være det viktige. Vi vil kunne utfordre deg og din organisasjon på retning og nytenkning. En god succession planning vil være tett knyttet opp mot HR Services, Organisasjonsutvikling og ikke minst talentutviklingen i din organisasjon.

Ditt lokale klassiske team fungerer i stor grad gjennom at arbeid koordineres gjennom uformell kommunikasjon og gjensidige daglige justeringer. Ditt distanseteam fungerer i langt større grad ved hjelp av sentral koordinering og klarere regler og formalisering.

Medvind kan sammen med deg: skape en bevissthet i din organisasjon rundt det å lede på distanse og tilføre verktøy som kan brukes i det praktiske, daglige arbeidet. Ditt selskaps ledelsesverktøy vil ligge som en grunnmur og vi vil støtte deg i å sette dette inn en virtuell kontekst.

Vi bruker coaching som en grunnleggende teknikk for å skape god dialog og eierskap til videre utvikling. Vi tilbyr personlig coaching av ledere og medarbeidere, performance coaching, team coaching og karrierecoaching (se under karriereutvikling).

Personlig coaching – ledere og medarbeidere
Coaching er et unikt verktøy for deg som ønsker utvikling, bli utfordret i hverdagen, og ikke minst få tid til å reflektere rundt hvordan du virker på andre. I coaching fokuseres det på dine egne mål, det å ta dine egne gode avgjørelser og å håndtere egne utfordringer. Som leder vil fokuset også være på rollen og teamet. Du vil få støtte i å møte hverdagens utfordringer, i å ta gode avgjørelser og i å få hjelp til å nå dine mål på kort og lang sikt
Det vil være din hverdag og din utvikling som er i fokus.

Performance Coaching – forbedret gjennomføringskraft
Hensikten med programmet er å avklare ønsker for din egen utvikling I forhold til virksomhetens faktiske rammer, mål og behov.
Målet er å finne frem til en felles forståelse av personens potensiale, frigjøre disse og utarbeide en felles utviklingsplan. Hvordan forbedre prestasjonsnivået i eksisterende jobb samtidig som man sikrer produktivitet, kompetanse og gjennomføringskraft.

Team coaching
Coaching er også et nyttig verktøy å benytte på hele teamet samtidig. Her fokuseres det på teamets samlede mål, utfordringer og ikke minst potensiale.
Medvinds coach vil her ta utgangspunkt i teamets ståsted og faslitere en dialog og refleksjoner mellom teammedlemmene. Fokuset vil her variere og kan eksempelvis være å arbeide med kommunikasjon, relasjoner eller potensiale.

Leder- og talentutvikling er nært tilknyttet våre tjenester innen Organisasjonsutvikling, HR Services og Karriereutvikling/Outplacement.